REGULAMIN SZKOLEÑ DOSTĘPNYCH NA STRONIE HTTPS://EGZOOEDU.PL/   ORAZ ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY  HTTPS://EGZOOEDU.PL/

§ 1 Definicje

 1. Definicje przywołane w niniejszym regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin,
 3. Portal – prowadzony przez Organizatora serwis internetowy działający pod adresem https://egzooedu.pl/,
 4. Organizator – Przemysław Łuczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: EGZOOVET LEK.WET. PRZEMYSŁAW ŁUCZAK, ul. Lipowa 3, 87-800 Włocławek NIP 8882912278, REGON: 383368602, kontakt: egzooedu@gmail.com, w ramach której prowadzi Portal i świadczy usługi szkoleniowe,
 5. Użytkownik – Przedsiębiorca, Konsument oraz każdy inny podmiot korzystający z Portalu, który wykupił udział w Szkoleniu,
 6. Uczestnik – Użytkownik lub inna osoba wskazana (oddelegowana) przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu. Za każdym razem kiedy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące Uczestnika, postanowienia te także odnoszą się do Użytkownika, niezależnie od tego czy bierze udział w Szkoleniu,
 7. Konsument – podmiot, o którym mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego,
 8. Przedsiębiorca – pomiot, o którym mowa w art. 431 Kodeksu cywilnego,
 9. Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy na Szkolenie organizowane przez Organizatora,
 10. Szkolenie – Szkolenie stacjonarne, Konferencja, Webinar organizowane przez Organizatora. Organizator na Portalu każdorazowo zamieszcza informacje o rodzaju Szkolenia,  
 11. Szkolnie stacjonarne – zajęcia, które odbywają się w formie wykładu lub warsztatów lub paneli dyskusyjnych, mające na celu poszerzanie wiedzy lub umiejętności praktycznych lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych Uczestników,
 12. Konferencja – zajęcia z udziałem specjalisty/specjalistów z danej dziedziny, prowadzone w formie wykładu połączonego z panelem dyskusyjnym,
 13. Webinar – internetowa forma szkoleniowa mająca na celu poszerzanie wiedzy lub umiejętności praktycznych lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych Uczestników,
 14. Strona – Organizator lub Użytkownik,
 15. Strony – Organizator i Użytkownik,
 16. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa, której przedmiotem jest udział Uczestnika lub Uczestników w Szkoleniu,
 17. Wynagrodzenie – opłata za Szkolenie,
 18. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.),
 19. UPK – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz.287 ze zm.),
 20. Ustawa ODO – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r, poz. 1781 ze zm.),
 21. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L z 2016 r., poz. 119.1 ze zm.)

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa m.in.:
 2. prawa i obowiązki Stron oraz Uczestnika związane z zakupem oraz uczestnictwem w Szkoleniu;
 3. zasady korzystania z Portalu;
 4. Szkolenia mają charakter szkolenia zawodowego i skierowane są do osób które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie weterynarii, czyli do: lekarzy weterynarii, studentów weterynarii, techników wetrynarii.
 5. W związku z ust. 2 powyżej oraz z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Uczestnik zawierając Umowę potwierdza, że czyni to w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych lub w celu prowadzenia zarobkowej działalności weterynaryjnej. W konsekwencji takiego Uczestnika nie uważa się za konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 6. W związku z ust. 2 i 3 powyżej zapisy Regulaminu odnoszące się do Konsumentów mają tylko i wyłącznie zastosowanie gdy z konkretnych i indywidualnych okoliczności sprawy będzie wynikać, iż Umowa została zawarta z Konsumentem.
 7. Regulamin jest udostępniony przez Organizatora nieodpłatnie na Portalu.
 8. Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, chyba że Strony na piśmie postanowią inaczej.
 9. Użytkownik zobowiązany jest przekazać Regulamin Uczestnikowi, który nie jest Użytkownikiem. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania powyższego zobowiązania, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa lub udziałem Uczestnika w Szkoleniu.

§ 3 Umowa

 1. W celu zawarcia Umowy Użytkownik jest zobowiązany do wykonania procedury rejestracyjnej na Portalu, w tym do prawidłowego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego oraz zatwierdzenia rejestracji poprzez wybór okna „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
  1. Zawarcie Umowy następuję za pośrednictwem Portalu z chwilą przekazania przez Użytkownika wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
  1. Organizator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika potwierdzenie otrzymania wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak otrzymania przez Użytkownika, z przyczyn niezależnych od Organizatora, potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
  1. Zawarcie umowy, zgodnie z ust. 2 powyżej jest wiążące i stanowi zobowiązanie Użytkownika do zapłaty wynagrodzenia za Szkolenie.
  1. Użytkownik przed zawarciem Umowy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem a zawarcie Umowy potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu przez Użytkownika i jednocześnie stanowi obowiązek Użytkownika przekazania Regulaminu Uczestnikowi, który nie jest Użytkownikiem.

§ 4 Szkolenia

 1. Postanowienia dotyczące Szkoleń
  1. Informacje znajdujące się na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
  1. Organizator określa maksymalną liczbę uczestników Szkolenia. W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby Uczestników, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Szkoleniu pomimo zawarcia Umowy, wówczas Umowa ulega rozwiązaniu.
  1. Termin oraz czas trwania Szkolenia Organizator wskazuje na Portalu.
  1. Udział w Szkoleniu możliwy jest wyłącznie po zapłacie Wynagrodzenia w sposób wskazany w § 5  Regulaminu.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Szkoleń, dostępnym na Portalu lub prawo do zmiany prowadzącego/prowadzących Szkolenie z ważnych powodów, które nie będą powodowały zmiany Umowy. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim Organizator w miarę możliwości poinformuje o zmianach na Portalu lub indywidulanie Uczestników. Zmiany, o których mowa w niniejszym zapisie nie powodują zmiany Wynagrodzenia lub nie uprawniają Użytkownika do żądania zwrotu części lub całości Wynagrodzenia.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany terminu lub miejsca Szkolenia widniejącego na Portalu z ważnych powodów lub z okoliczności niezależnych od Organizatora. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Szkolenia Organizator poinformuje indywidulanie Uczestników o nowym terminie Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Uczestnika wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku gdy Organizator w terminie 5 dni od wysłania informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie otrzyma od Uczestnika zwrotnej wiadomości mailowej o niemożności udziału w Szkoleniu w terminie lub miejscu zmienionym, Organizator uznaję za akceptacje przez Uczestnika zmienionego terminu lub miejsca Szkolenia.
  1. Uczestnik, który weźmie udział w Szkoleniu otrzyma certyfikat lub inny dokument potwierdzający udziału w Szkoleniu tylko i wyłącznie w przypadku gdy Organizator na Portalu umieści informacje o formie oraz możliwości otrzymania takiego dokumentu. Organizator może uzależnić wydanie dokumentu, o którym mowa w niniejszym punkcie od spełnienia przez Uczestnika dodatkowych warunków, które zostaną wskazane na Portalu.
 • Postanowienia dotyczące Webinarów
 • Organizator decyduje o przebiegu Webinaru, w szczególności o kontakcie wizualnym Organizatora z Uczestnikami oraz Uczestnika z innymi Uczestnikami, o włączeniu lub wyłączeniu mikrofonu Uczestnikom, o możliwości i formie zadawania pytań i prowadzeniu dyskusji.
 • Organizator nie zapewnia warunków technicznych umożliwiających dostęp do Portalu lub uczestnictwo w Webinarze. Użytkownik ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z zapewnieniem tych warunków technicznych.
 • Uczestnik otrzyma link do Webinaru na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem Webinaru. W przypadku braku otrzymania linku lub problemów z otworzeniem, mając na uwadze zapis § 7 ust. 4 poniżej, Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

§ 5 Wynagrodzenie

 1. Uczestnictwo w Szkoleniach jest płatne. Wysokość Wynagrodzenia każdorazowo jest   wskazana na Portalu. Wynagrodzenie za Szkolenie stanowi cenę brutto, zawiera podatek VAT. Wynagrodzenie podane jest w walucie polskiej (PLN) i  jest wiążące w chwili złożenia i przekazania Formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
  1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Wynagrodzenia bez uszczerbku dla praw już nabytych przez Użytkownika.
  1. 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia najpóźniej w ciągu dziesięciu liczonych od przekazania Organizatorowi wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Wynagrodzenie jest płatne w formach wskazanych przez Organizatora na Portalu. 
 2. posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, umożliwiającego wykonanie płatności online;
 3. konta bankowego z możliwością dokonywania płatności online;
 4. zaakceptowania regulaminu i polityki prywatności operatora usługi płatności elektronicznej.
 5. dane, w tym dane osobowe Użytkowników podczas procesu realizacji płatności elektronicznej przetwarza operator usługi płatności elektronicznej.

§ 6 Organizator

 1. Organizator podejmie starania, aby osoby prowadzące Szkolenie miały odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia z tematyki, której dotyczy Szkolenie. W przypadku udostępniania jakichkolwiek materiałów edukacyjnych Organizator podejmie starania, aby były one zgodne z aktualną wiedzą.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakres przyswojonej wiedzy przez Użytkownika w związku z odbyciem Szkolenia, za indywidulane odczucia Użytkownika, powszechnie nie znajdujące aprobaty, związane z jakością przeprowadzenia Szkoleń, poziomem przekazywanej wiedzy etc. Wobec powyższego, Użytkownik nie może kierować jakichkolwiek roszczeń do Organizatora, w tym odmówić zapłaty całości/części Wynagrodzenia czy żądać obniżenia Wynagrodzenia na podstawie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ograniczenia lub brak możliwości udziału w Szkoleniu spowodowane następującymi okolicznościami:
 4. podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych/błędnych danych w jakimkolwiek momencie trwania procesu rejestracji na Szkolenie, w tym podaniem wadliwego/nieistniejącego adresu poczty elektronicznej;
 5. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika procesu rejestracji,
 6. siłą wyższą, uniemożliwiającą lub ograniczającą dokonanie procesu rejestracji lub zorganizowanie lub udział w Szkoleniu. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron i Uczestnika, w szczególności: choroba lub śmierć wykładowcy, pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej etc.
 7. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora związaną z korzystaniem przez Uczestników z Portalu, zakupem Szkoleń, organizacją i przeprowadzeniem Szkoleń w zakresie w jakim jest to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Natomiast, odpowiedzialność Organizatora wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika.

§ 7 Uczestnik

 1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Portalu, zakupu Szkolenia oraz udziału w Szkoleniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, także nie naruszając praw i dobrego imienia Organizatora lub osób trzecich.
 1. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy Uczestnik oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, podane przez niego dane nie naruszają praw Organizatora oraz osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Wypełniając Formularz rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie rejestracji adres poczty elektronicznej wszelkich pism i informacji związanych z zakupami na Portalu.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność i ryzyko prawidłowego podania adresu poczty elektronicznej w Formularzu zgłoszeniowym.
 4. Użytkownik nie może, bez pisemnej zgody Organizatora przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. Przeniesienie praw lub obowiązków w sposób niezgodny z postanowieniami zdania poprzedniego będzie uznane za nieważne.
 5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika obowiązujących przepisów prawa lub jakichkolwiek postanowień Regulaminu Organizator, oprócz skorzystania z innych środków przewidzianych w Regulaminie lub przepisami prawa, może także wedle uznania:
 6. ograniczyć lub całkowicie odmówić Uczestnikowi dostępu do Szkolenia lub
 7. odmówić rejestracji na inne Szkolenia.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik, z uwzględnieniem zapisów § 9 Regulaminu, nie ma prawa do odstąpienia od Umowy, chyba że prawo to wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub w następujących przypadkach:
  1. choroba Użytkownika o której nie wiedział w momencie zawierania Umowy uniemożliwiająca udział w Szkoleniu;
  1. konieczność wywiązania się przez Użytkownika z obowiązku prawnego wobec organów władzy publicznej kolidująca z terminem Szkolenia, o której Użytkownik nie wiedział w momencie zawierania Umowy;
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej Użytkownik może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 5 dni liczonych od wystąpienia ciężkiej choroby, zaś w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 1) lit. b) powyżej Użytkownik może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 5 dni liczonych od powzięcia wiadomości o konieczności wywiązania się z obowiązku prawnego, z uwzględnieniem poniższych zapisów.
 3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. a) lub b) powyżej muszą zostać przez Użytkownika stosowanie udokumentowane.
 4. Odstąpienie od Umowy Użytkownik powinien przesłać na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany na Portalu.
 5. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa ust. 1 powyżej w trakcie trwania Szkolenia jest niemożliwe.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy z jednej z przyczyn, o których mowa w ust 1 powyżej, kiedy do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika dochodzi na co najmniej 14 dni przed datą  rozpoczęcia Szkolenia, Użytkownik jest zobowiązany uiścić koszty administracyjne w wysokości 100zł (słownie: stu złotych)
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi całości Wynagrodzenia.
 8. W przypadku braku zapłaty Wynagrodzenia, zapłaty części Wynagrodzenia lub braku wzięcia udziału w Szkoleniu z uwagi na wystąpienie innych okoliczności, niż wskazane w ust. 1 powyżej, Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Organizatorowi całość Wynagrodzenia.
 9. Organizator pozostaje uprawniony do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
  1. braku zapłaty lub częściowej zapłaty Wynagrodzenia;
  1. braku wystarczającej liczby Użytkowników na dane Szkolenie;
  1. naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności wskazanych w § 7 lub § 12 Regulaminu.
 10. Organizator może odstąpić od Umowy, w przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. a) powyżej w  terminie 14 dni liczonych od pisemnego lub mailowego wezwania Uczestnika do zapłaty Wynagrodzenia, zaś w przypadkach o których mowa w ust. 10 lit. b) lub c) powyżej w terminie 14 dni licznych od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 10 lit. b) lub c) powyżej.
 11. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 10 powyżej może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 9 Prawa Konsumenta

 1. Wyłącznie w przypadku Użytkowników, którzy są Konsumentami zastosowanie mają zapisy niniejszego paragrafu.
 2. Zgodnie z UKP Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, ma prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w UPK, w szczególności art. 38 oraz art. 27 UPK, oraz pozostałych przepisów zawartych w UPK.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie może być złożone w sposób zapewniający Organizatorowi możliwość zapoznania się z jego treścią. Oświadczenie może być złożone na piśmie lub wysłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na Portalu jako adres do kontaktu.
 3. Organizator przekaże Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Konsument, który zalogował się w celu uczestniczenia w wybranym Webinarze, rezygnuje z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia.
 7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, przede wszystkim UPK.
 8. Organizator wskazuje, iż jego wolą jest aby postanowienia Regulaminu były zgodne z prawem konsumenckim, w tym w szczególności z UPK. Dlatego też, gdyby okazało się, że zapisy Regulaminu zawierają postanowienia niezgodne z obowiązującymi i obligatoryjnymi przepisami prawa w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

§ 10 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Szkolenia mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora wskazany na Portalu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni liczonych od zaistnienia okoliczności objętej reklamacją. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy Konsumentów.
 2. Informacje, które powinna zawierać reklamacja:
 3. dane składającego reklamacje, w szczególności imię i nazwisko (lub nazwa firmy, NIP), adres do korespondencji, oraz adres poczty elektronicznej;
 4. szczegółowy opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji.
 5. Reklamacja złożona zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni liczonym od dnia jej prawidłowego złożenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez jej rozpoznania w przypadku gdy nie będzie spełniała wszystkich wymogów, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej lub zostanie złożona po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 11 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Organizator wyraża zgodę na rozwiązanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartą Umową z wykorzystaniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Wybór sposobu rozwiązania konfliktu zostanie określony przez strony konfliktu.
 2. Dodatkowo Organizator informuje, że Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem;
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Szczegółowe informacje dla Konsumenta na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

 1. Organizator z chwilą dostarczenia lub udostępnienia Uczestnikowi materiałów szkoleniowych udziela Uczestnikowi ograniczonej w czasie, tj. na czas trwania Szkolenia oraz niewyłącznej, odwoływalnej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych materiałów szkoleniowych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 poniżej. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie oraz Uczestnikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji.
 2. Materiały szkoleniowe są to wszelkie dokumenty, informacje i inne treści przekazane lub udostępnione Uczestnikom na jakimkolwiek nośniku w związku z uczestnictwem w Szkoleniu oraz wszelkie dokumenty, informacje i inne treści udostępnione na Portalu.
 3. Udzielenie licencji następuje w ramach Wynagrodzenia.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z licencji w sposób nienaruszający prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 5. Organizator upoważnia Uczestnika do wprowadzenia materiałów szkoleniowych do pamięci komputera osobistego lub osobistego telefonu oraz utrwalenia ich na dysku twardym tego komputera albo w pamięci tego telefonu oraz do sporządzenia drukowanych egzemplarzy materiałów szkoleniowych wyłącznie na użytek własny Uczestnika, w celach niekomercyjnych i służących wyłącznie prawidłowemu odbyciu Szkolenia.
 6. Zabroniona jest sprzedaż lub nieodpłatne udostępnienie przez Uczestnika osobom trzecim materiałów szkoleniowych. Ponadto, Uczestnik zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia materiałów szkoleniowych przed dostępem osób trzecich.
 7. Zabronione jest utrwalanie przez Uczestnika części lub całości Szkolenia jakąkolwiek techniką i przy użyciu jakichkolwiek nośników danych lub wprowadzanie do obrotu treści Szkoleń lub jakiekolwiek inne udostępnianie treści Szkoleń osobom trzecim,  za wyjątkiem możliwości utrwalania na potrzeby własne przebiegu Szkolenia pismem własnym, ręcznym.
 8. Za naruszenie postanowień ust. 1 w zw. z ust 5 lub ust. 6 lub ust. 7 powyżej Uczestnik zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 5.000,00 zł [z14] (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde z naruszeń, płatną w terminie i sposobie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. Gdy szkoda przewyższy wskazaną wysokość kary umownej, Organizator pozostaje uprawniony do dochodzenia odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Ponadto, Organizator może skorzystać z innych środków przewidzianych w przepisach prawa lub żądać od Uczestnika natychmiastowego usunięcia nagrania lub materiałów szkoleniowych. Jeżeli nagranie lub materiały szkoleniowe zostały już przez Uczestnika rozpowszechnione Organizator może żądać natychmiastowego zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania lub materiałów szkoleniowych z nośników innych, niż wskazanych w ust. 5 powyżej lub z jakiejkolwiek sieci, w tym Internet.
 9. Organizator może rejestrować dźwięku lub obraz podczas Szkolenia, w tym także wypowiedzi Uczestników, w szczególności w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania, także w celach marketingowych. Uczestnik wypełniając Formularz zgłoszeniowy wyraża na to zgodę, która może zostać przez niego cofnięta na piśmie lub mailowo na adres poczty elektronicznej Organizatora. Zgoda na publikowanie wizerunku Uczestnika obejmuje publikacje zdjęć ze Szkolenia lub nagrań dźwięku lub obrazu ze Szkolenia na następujących stronach internetowych: egzooedu.pl, Egzoovet.pl, vetlifestyle.pl, help4herps.pl lub na profilach Egzoovet, egzooedu, vetlifestyle, help4herps  w serwisie Facebook , Instagram i YouTube. Zgoda Uczestnika na publikacje wizerunku obejmuje także zgodę na publikację zdjęć lub nagrań dźwięku lub obrazu ze Szkolenia w czasopismach weterynaryjnych lub w programach weterynaryjnych, w tym w TV.
 10. Gdy w trakcie Szkolenia zostaną podane przez Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne informacje/dane podlegające ochronie na podstawie obowiązujących przepisów, Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora. W razie nieprzekazania takiej informacji Organizator pozostaje zwolniony z odpowiedzialności względem Uczestnika lub osób trzecich w związku z okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim a wszelkie roszczenia kierowane do Organizatora przez osoby trzecie będą kierowane do Uczestnika.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 2. Organizator pozostaje uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Uczestnikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na Portalu.
 4. Korzystanie przez Uczestnika ze Szkolenia po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze zgodą na ich wprowadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. W zakresie Umów zawieranych z Konsumentami i stosownie do zapisów art. 22 UPK informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.12.2020 
 7. Strony oraz Uczestnik wyrażają zgodę na wysyłanie wszelkich pism, w tym oświadczeń woli lub wiedzy elektronicznie (mailowo) na adres elektronicznej poczty Organizatora wskazany na Portalu oraz adres elektronicznej poczty Uczestnika wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku woli otrzymywania przez Uczestnika pism pocztą tradycyjną na adres do doręczeń Uczestnik jest zobowiązany wskazać Organizatorowi adres do doręczeń oraz przekazać informacje Organizatorowi o woli otrzymywania pism pocztą tradycyjną.
 8. Uczestnik w okresie obowiązywania Umowy jest zobowiązany informować Organizatora pisemnie lub elektronicznie o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, a jeżeli wskazał adres do doręczeń także o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie skuteczna z datą jej skutecznego doręczenia Organizatorowi. W przypadku braku skutecznego doręczenia zmiany, wszelkie pisma, w tym oświadczenia woli i wiedzy Organizatora, będą wysyłane na adres ostatnio podany przez Uczestnika i uznane za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
 9. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy, z uwzględnieniem zapisów § 11 ust. 1 Regulaminu oraz pouczeń z § 11 Regulaminu będą rozstrzygane:  
 10. w przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne,
 11. w przypadku pozostałych Uczestników (niebędących Konsumentami) przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby/prowadzenia działalności przez Organizatora.

Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy (wyłącznie dla Konsumenta/ów).

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór

Uwaga: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy!

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….…………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1       podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2       podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru


 [